Буџетски извештаји

Буџетски извештај за 2023. годину

Финансијски план за буџетску 2023. годину

Извезтај за извршење буџета за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Буџетски извештаји за 2022. годину

Биланс стања за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Финансијски план за буџетску 2022. годину

Буџетски извештаји за 2021. годину

Извештај о извршењу буџета – боланс стања за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године