Буџетски извештаји

Буџетски извештаји за 2022. годину

Биланс стања за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Финансијски план за буџетску 2022. годину

Буџетски извештаји за 2021. годину

Извештај о извршењу буџета – боланс стања за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године