Закони и правилници

Статут основне школе „Владимир Перић Валтер“ Пријепоље – преглед

Правилник о организацији и систематизацији послова –преглед

Правилник о васпитној, васпитно – дисциплинској и материјалној одговорности ученика – преглед

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених – преглед

Правилник о похваљивању и награђивању ученика – преглед

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика – преглед

Правилник о накнадама за ученике који учествују на такмичењу – преглед

Правилник о избору ученика генерације – преглед

Правила понашања у ОШ „Владимир Перић Валтер“ – преглед

Програм основне обуке запослених из области ЗОП – а – преглед

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке – преглед

План јавних набавки за буџетску 2022. годину – преглед

План јавних набавки за буџетску 2022. годину (допуна 06.05.2022.) – преглед

Правилник о употреби мобилних телефона – преглед

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања – преглед

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању – преглед

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање – преглед