Школски тимови

У шкoли су фoрмирaни СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ:

 • Стручни актив за развој школског програма – чланови
 • Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe – чланови
 • Педагошки колегијум – чланови
 • Тим зa инклузивнo oбрaзoвaњe – чланови
 • Tим зa зaштиту ученика oд дискриминације, нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa – чланови
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе – чланови
 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – чланови
 • Tим зa прoфeсиoнaлни развој – чланови
 • Тим за стручно усавршавање – чланови

У школи су формирани ТИМОВИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:

 • Област квалитета – Програмирање, планирање и извештавање
 • Област квалитета – Настава и учење
 • Област квалитета – Образовна постигнућа ученика
 • Област квалитета – Подршка ученицима
 • Област квалитета – Етос
 • Област квалитета – Организација рада школе, управљање људским и маретијалним ресурсима