Закони и правилници

Статут основне школе „Владимир Перић Валтер“ Пријепоље – преглед

Правилник о организацији и систематизацији послова – преглед

Правилник о васпитној, васпитно – дисциплинској и материјалној одговорности ученика – преглед

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених – преглед

Правилник о похваљивању и награђивању ученика – преглед

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика – преглед

Правилник о накнадама за ученике који учествују на такмичењу – преглед

Правила понашања у ОШ „Владимир Перић Валтер“ – преглед

Програм основне обуке запослених из области ЗОП – а – преглед